Vedtægter for klubben

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Honda klub Danmark. Klubben drives som kontingentforening og dens adresse er formandens.

§ 2. Formål 
Klubbens formål er at varetage medlemmernes Honda-interesser i videste forstand.

§ 3. Medlemmer
Som medlem optages enhver med interesse for Honda.

§ 4. Ind- og udmelding
Stk 1. Optagelse finder sted, når giro eller Dankort indbetalingen registreres.
Stk 2. Modarbejder et medlem klubbens vedtægter eller medlemsinteresser, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med øjeblikkelig varsel. Den ekskluderede kan forlange sagen appelleret til en generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgangs- og taleret under sagens behandling.
Stk 3. Voldelig adfærd eller lignende kriminelle aktiviteter i klubben medfører øjeblikkeligt bortvisning fra klubben.

§ 5. Generalforsamling
Stk 1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Begge former for generalforsamling er beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal. Ved afstemning sker vedtagelser ved simpelt stemmeflertal, dog jvf. § 9 og 10.
Stk 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2 måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Stk 3. Dagsorden, formandens beretning og klubbens reviderede regnskab skal udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. Under dagsorden skal angives hvilke medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, og om de er villige til genvalg.
Stk 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt navne på medlemmer, der kandiderer til en bestyrelsespost, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. 
Stk 5. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 dag før generalforsamlingen.
Stk 6. Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter :
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg.
3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og dagsorden.
4. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
5. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
6. Kassereren forlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
7. Bestyrelsens forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
9. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt 
Stk 7. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i kontingentrestance. Gyldig kvittering skal på forlangende fremvises, før generalforsamlingen indledes.
Stk 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det/de emner, der ønskes behandlet.

§ 6. Bestyrelsen
Stk 1. Klubben ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, først formand eller kasserer derefter de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter. Formanden og sekretæren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlemvælges på lige årstal.Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år (suppleanter dog kun 1 år). Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmøde er beslutnings-dygtigt, når 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer/- suppleanter er til stede. I tilfælde af stemme lighed er formandens stemme afgørende.Bestyrelsen laver bestyrelsesmødereferaterne.
Stk 2. Bestyrelsen træffer de nødvendige afgørelser omkring diverse aktiviteter.

§ 7. Kontingent
Klubbens kontingent opkræves pr. 1. januar. Ved indmeldelse efter 15. september betales halvt kontingent. Kontingent er for 2014 fastsat til 298,-

§ 8. Regnskab
Stk 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører klubbens regnskab i en af bestyrelsen godkendt kassebog ligesom han foretager udbetalinger efter regler fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler for midlernes anbringelse.
Stk 2. Regnskabet revideres af en regnskabsmand, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Denne kan til enhver tid foretage kontrol. Hvis sådanne har været afholdt, skal meddelelse tilgå førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændring
Stk 1. For forslag til vedtægtsændringer kræves at forslaget skal være opført på dagsordenen til ordinær generalforsamling.
Stk 2. For ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de på general- forsamlingen repræsenterede stemmer afgives for vedtagelse.

§ 10. Opløsning af klubben
Stk 1. For vedtagelse af klubbens opløsning kræves at klubbens opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 28 dages mellemrum. Indkaldelse til den 2. generalforsamling skal indeholde afstemningsresultatet fra den 1. generalforsamling. På begge generalforsamlinger skal vedtagelse ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer far de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk 2. Ved klubbens opløsning anvendes dens midler på den måde, den sidste generalforsamling måtte vedtage. Dog kan klubbens midler aldrig tilfalde medlemmerne.